foto1
TELEFONY ALARMOWE: 998 lub 112
foto1
W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
foto1
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁUKOWICY
foto1
ZAANGAŻOWANI W DZIAŁANIU
foto1
W GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ


STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ŁUKOWICY

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowicy i zwane jest dalej OSP lub stowarzyszenie OSP.

 

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

 

§ 3

Siedzibą OSP jest Łukowica.

 

§ 4

1. OSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

2. OSP powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

1. Głównym terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie tzw. pomocy wzajemnej.

2. OSP może jednak prowadzić działania na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów OSP może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§ 6

1. OSP współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może  pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2. OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia swych spraw OSP może zatrudniać pracowników. Członkowie OSP, w tym członkowie władz OSP, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem OSP jest:

1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4) Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5) Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

6) Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

7) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

8) Upowszechnianie, wspieranie i organizowanie sportu i wychowania fizycznego.

9) Prowadzenie działalności sportowo - wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

10) Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

11) Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.

12) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

13) Ochrona i promocja zdrowia.

14) Propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną.

15) Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.

16) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

17) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska.

18) Promocja i organizacja wolontariatu.

19) Działalność charytatywna. 

 

§ 10

1. OSP realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie zespołów do prowadzania kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

2) Organizowanie spośród swoich członków jednostek operacyjno - technicznych oraz sekcji i grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3) Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4) Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6) Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7) Organizowanie zawodów, imprez sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

8) Organizowanie obozów sportowych, zgrupowań, kolonii, spotkań integracyjnych, wymian i innych wyjazdów sportowo-rekreacyjnych i szkoleniowych.

9) Zakup sprzętu.

10) Budowanie, konserwację, eksploatację obiektów i urządzeń.

11) Udostępnianie obiektów oraz sprzętu będącego w dyspozycji OSP.

12) Organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, debat, warsztatów, konkursów, kursów, programów edukacyjnych.

13) Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, plakatów itp.).

14) Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

15) Organizowanie kursów z zakresu sportu i pierwszej pomocy.

16) Prowadzenie działalności doradczej.

17) Działalność stypendialną.

18) Organizację kampanii informacyjno – promocyjnych.

19) Organizację imprez charytatywnych i okolicznościowych.

20) Organizację zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł.

21) Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

22) Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami OSP oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia OSP.

2. OSP prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

3. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez OSP jako działalność nieodpłatna.

4. Działalność określona w ust. 1 pkt lit. 1, 2, 4-8, 10-16, 18 i 19 może mieć charakter odpłatny.

5. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 4 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

6. OSP przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

8. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do OSP i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu OSP większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do OSP, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz OSP.

4. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem OSP na zasadach ogólnych.

 

§ 12

Przyjęcia nowych członków dokonuje zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce zarządu odwołanie do walnego zebrania. Walne zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko walnego zebrania jest ostateczne.

 

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków czynnych,

2) członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

3) wspierających,

4) honorowych.

 

§ 14

1. Członkiem czynnym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 3, może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele OSP.

2. Ponadto członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”

 

§ 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę przedstawicieli ustawowych i złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 14 ust. 2.

2. Wszystkie osoby, które nie ukończyły 18 lat są członkami młodzieżowych drużyn pożarniczych.

3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach, placówkach wychowawczych i miejscu zamieszkania. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone jako drużyny środowiskowe.

4. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

5. Zasady organizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych określa regulamin organizacyjny przyjmowany przez zarząd.  

 

§ 16

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów OSP.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji.

3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności OSP z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom OSP wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający ma prawo korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością lub w użytkowaniu OSP.

5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz OSP.

 

§ 17

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój OSP lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których OSP został powołana.

2. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie na wniosek zarządu.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

 

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1) uczestniczyć w walnych zebraniach z prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 2 i 3,

2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz OSP, a także oceniać ich działalność,

3) zgłaszać projekty uchwał,

4) uzyskiwać informacje od władz OSP w sprawach dotyczących ich działalności,

5) odwoływać się od uchwał władz OSP w sprawach członkowskich,

6) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez OSP,

7) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

8) używać munduru i odznak,

9) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności OSP.

 

§ 19

Do obowiązków członków czynnych należy:

1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz OSP,

3) troska o rozwój OSP i działanie na jej rzecz,

4) uczestniczenie w walnych zebraniach,

5) stałe podnoszenie swego poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym: merytorycznym i sprawnościowym,

6) opieka i dbanie o powierzony im sprzęt, urządzenia i inne mienie OSP,

7) dbanie o dobre imię OSP,

8) regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych opłat związanych z członkostwem bądź udziałem w określonych inicjatywach OSP.

 

§ 20

Zarząd spośród członków czynnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

 

§ 21

Członkostwo w OSP ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do OSP, zgłoszonej na piśmie zarządowi,

2) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

3) rozwiązania i likwidacji OSP,

4) wykluczenia przez zarząd w przypadku:

a) działania na szkodę OSP,

b) rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz OSP,

c) nieangażowania się w bieżącą działalność OSP w tym w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach jego władz oraz akcjach ratowniczych,

d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok.

 

§ 22

1. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia z OSP następuje w drodze uchwały zarządu.

2. Ustanie członkostwa na podstawie wykluczenia następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego polegającego w szczególności na tym, że zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

3. Od uchwał zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym walnym zebraniu. Uchwała walnego zebrania jest ostateczna.

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w statucie.

 

§ 23

Zarząd może przyjąć regulamin postępowania wyjaśniającego. 

 

§ 24

Osoba skreślona z listy członków stowarzyszenia OSP zobowiązana jest zwrócić powierzone jej umundurowanie, inne przedmioty i urządzenia oraz dokumenty jej powierzone. 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:

1) walne zebranie,

2) zarząd,

3) komisja rewizyjna.

 

§ 26

1. Kadencja władz OSP trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków OSP, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku. W przeciwnym razie, zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

3. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

4. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE

§ 27

1. Najwyższą władzą OSP jest walne zebranie. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 5 lat jako sprawozdawczo – wyborcze.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zebrania zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub w inny sposób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) na 7 dni przed planowanym terminem obrad.

4. Walne zebranie może podjąć uchwałę w sprawie zmiany porządku obrad.

5. Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia walnego zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu walnego zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o walnym zebraniu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego walnego zebrania.

 

§ 28

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1) określenie głównych kierunków i programów działania OSP w tym rocznego planu działalności i budżetu OSP,

2) uchwalanie statutu i jego zmian,

3) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP oraz przeznaczeniu jej majątku,

4) wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz OSP lub ich członków,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz OSP,

6) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

7) uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

10) uchwalenie regulaminu funkcjonowania walnego zebrania,

11) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

12) wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

13) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz w sprawie ich obciążenia,

14) wybór delegatów na zjazd gminny,

15) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

§ 29

W walnym zebraniu udział biorą:

a) z głosem stanowiącym: pełnoletni członkowie czynni, małoletni od 16 roku życia oraz członkowie honorowi,

b) z głosem doradczym: małoletni członkowie czynni poniżej 16 roku życia, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

 

§ 30

1. Walne zebranie obraduje według przyjętego regulaminu obrad.

2. Obradami kieruje przewodniczący walnego zebrania przy pomocy sekretarza walnego zebrania.

3. Z obrad walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz walnego zebrania.

 

§ 31

1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na skutek:

1) inicjatywy zarządu,

2) wniosku komisji rewizyjnej,

3) wniosku co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP,

4) wniosku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania - zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia wniosku. Przepis § 27 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 32

Uchwały w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości podejmowane są przez walne zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  Przepis § 27 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

ZARZĄD

§ 33

Zarząd kieruje całokształtem działalności OSP zgodnie z uchwałami walnego zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed walnym zebraniem.

§ 34

1. Zarząd składa się z 5 - 9 członków wybranych przez walne zebranie.

2. Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa- naczelnika straży, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.  Zarząd może wybrać również gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży.

3. Prezes kieruje całokształtem prac zarządu.

4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku.

5. Pierwsze posiedzenie zarządu powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru jego członków.

6. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 2/3 składu zarządu lub wniosek komisji rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie zarządu powinno zostać zwołane w najszybszym możliwym terminie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. Posiedzenia zarządu protokołuje członek zarządu wskazany przez prezesa zarządu.

8. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

10. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin funkcjonowania.

 

§ 35

Do zadań zarządu należy:

1) reprezentowanie OSP na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizowanie uchwał walnego zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania OSP,

3) kierowanie całokształtem działalności OSP,

4) zarządzanie majątkiem OSP,

5) przygotowanie projektu budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

6) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności OSP,

7) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów, sekcji i grup kulturalno-oświatowych i sportowych,

8) powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych a także ciał i organów doradczych,

9) utworzenia biura OSP,

10) zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,

11) uchwalanie regulaminów wynikających z przepisów prawa, 

12) podejmowanie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,

13) prowadzenie działalności gospodarczej,

14) podejmowanie decyzji w zakresie rejestracji działalności pożytku publicznego,

15) ustalanie zasad regulowania składek członkowskich,

16) ustalanie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością OSP,

17) przyjmowanie i wykluczanie członków OSP,

18) podejmowanie innych uchwał w sprawach członkowskich,

19) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia OSP do innych organizacji oraz występowania z nich,

20) przyznawanie wyróżniającym  się członkom wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

21) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

22) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

23) zwoływanie walnego zebrania,

24) rozstrzyganie sporów między członkami wynikających z ich przynależności do OSP,

25) informowanie członków o bieżącej działalności,

26) udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

27) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków OSP,

28) opracowanie regulaminu funkcjonowania zarządu oraz innych regulaminów związanych z bieżącym funkcjonowaniem OSP (np. regulaminy grup).

 

§ 36

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje każdy z członków zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych OSP, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w jego imieniu uprawnieni są: prezes i inny członek zarządu działający łącznie albo jeden z wiceprezesów i inny członek zarządu działający łącznie.

3. Zarząd uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot i zakres umocowania.

 

§ 37

1. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2. Do naczelnika straży należy:

1) wnioskowanie do zarządu o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych,

2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5) kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 38

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1) pochwałę ustną,

2) pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 39

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1) upomnienie ustne,

2) nagana w rozkazie naczelnika straży,

3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 40

1. Komisja rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością OSP.

2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3. Członkowie komisji rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we  wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Uchwały komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji (quorum).

6. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 2/3 składu komisji lub wniosek zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie komisji rewizyjnej powinno zostać zwołane najszybszym możliwym terminie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia przewodniczącego komisji o każdym posiedzeniu.

8. Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków OSP i członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

9. Komisja rewizyjna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin funkcjonowania.

 

§ 41

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności OSP,

2) przedstawienie walnemu zebraniu i zarządowi uwag/wniosków dotyczących działalności statutowej i finansowej OSP,

3) wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli,

4) ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

5) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

6) opracowywanie regulaminu funkcjonowania komisji,

7) kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

8) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

9) zwoływanie zwyczajnego walnego zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 27 ust 2 i § 31 ust. 2.

10) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania,

11) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu w tym sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 42

1. Majątek OSP stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez stowarzyszenie OSP w toku jego działalności statutowej w tym w szczególności ruchomości i nieruchomości, fundusze i inne wartości majątkowe.

2. Źródłami powstawania majątku są w szczególności:

1) składki członkowskie,

2) wpisowe oraz inne opłaty pobierane od członków w związku z działalnością OSP,

3) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

4) dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

5) wpływy z działalności statutowej OSP, dochody z własnej działalności w tym z odpłatnej działalności statutowej,

6) dochody z majątku OSP, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

7) dochody z organizowanych imprez i wydarzeń,

8) wpływy z działalności gospodarczej.

3. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą zarząd.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez OSP może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

6. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

§ 43

1. OSP prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym OSP. Dopuszczalne jest wprowadzenie w OSP obrotu gotówkowego (kasy).

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność pożytku publicznego.

5. OSP nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 44

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 § 44

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu OSP, bądź przyjęcia nowego statutu podejmuje walne zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania -  § 27 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek o zmianę statutu powinien być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany powinna być dostępna w siedzibie OSP.

3. Uchwałę w sprawie rozwiązania OSP podejmuje walne zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 27 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwała o rozwiązaniu OSP powinna określać sposób likwidacji oraz osobę bądź osoby likwidatorów. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek przechodzi na Gminę Łukowica.  

 

§ 45

Wniosek o rozwiązanie OSP oraz wniosek zmianę statutu bądź przyjęcie nowego statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 46

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zabrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

 

 

Ostrzeżenia pogodowe

Łukowica - ostrzeżenia

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Statystyka

Odsłon artykułów:
891966

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Wybrane akcje

Wspólne ćwiczenia

Wizyta przedszkolaków

Zawody 2016

Facebook
10880966
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
RAZEM
1202
4633
1202
10807673
165556
254083
10880966

Twój adres IP: 3.238.116.201
2024-07-15 07:15